КОРЕЙ

Хербицид за употреба при царевица

 

СЪСТАВ: Римсулфурон 150 г/кг + Никосулфурон 300 г/кг

Функция на продукта: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: Вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: непрофесионална

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с Разрешение №: 02090 – ПРЗ Издание 1/14.07.2023г.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРЕЙ съдържа активните вещества римсулфурон и никосулфурон, които принадлежат към химичния клас сулфонилурея. Той е селективен хербицид, който се прилага  след поникване на културата, за ранен контрол на житни и широколистните плевели при ЦАРЕВИЦА.

 

Разрешени употреби

При царевица за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели в доза  10 г продукт/дка с 20-40 л/дка количество вода.

Момент за приложение: BBCH 12 – 18 (разтваряне на втори – разтваряне на осми лист)

Максимален брой приложения на година: 1

Минимален интервал между приложенията: не е приложимо.

Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: не се изисква.

Техника на приложение: листно пръскане с механизирана наземна техника.

 

Силно чувствителни плевели: дараджан (Echinochloa crus-galli), зелена кощрява (Setaria viridis)

Чувствителни плевели: Бяла куча лобода (Chenopodium album)

Умерено чувствителни плевели: Черно куче грозде (Solanum nigrum), плевели

Умерено толерантни плевели: Поветицовидно пиперче (Fallopia convolvulus)

 

Свали: