МЕСИМЕТ е продукт под формата на суспо-емулсия (СЕ) за употреба като хербицид при царевица, съдържащ активните вещества S-метолахлор и месотрион. S- метолахлор принадлежи към химичния клас хлорацетамиди (HRAC 15), а месотрион към групата на трикетоните (HRAC 27). И двете активни вещества са селективни хербициди за контрол на редица житни и широколистни плевели. МЕСИМЕТ осъществява своята биологична активност, като инхибира клетъчното делене и липидния синтез.

Разрешени употреби:
МЕСИМЕТ е разрешен за контрол на широколистни и житни плевели при царевица (за зърно и фураж) в доза 300 мл/дка, приложено с 20-60 л количество вода/дка.

Момент за приложение: от поява на първи лист до разтваряне на четвърти лист (BBCH 10-14), в ранни фази на развитие на плевелите.

Чувствителни плевели:
ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ:
Чувствителни видове: Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), кощрява прешленеста (Setaria verticillata), зелена кощрява (Setaria viridis).
Умерено чувствителни видове: клубенообразуваща кисела трева (Cyperus rotundus), дланевиден блатен троскот (Paspalum distichum).

ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ:
Силно чувствителни видове: Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), татул (Datura stramonium), обикновенният спореж (Senecio vulgaris), черно куче грозде (Solanum nigrum), полско великденче (Veronica arvensis).
Чувствителни видове: наклонен щир (Amaranthus deflexus), хибриден щир (Amaranthus hybridus), бяла куча лобода (Chenopodium album), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), прасковолистно пиперче (Polygonum persicaria).
Умерено чувствителни видове: обикновено чадърче (Calystegia sepium).

Свали: