Хербицид за листно прилагане при хибриди слънчоглед, толерантни на хербициди съдържащи имидазолинони/имазамокс за контрол на широколистни плевели.

Активно вещество – имазамокс 40 г/л

Разрешени употреби:

Маза 4 СЛ е хербицид за листно прилагане при хибриди слънчоглед, толерантни на хербициди, съдържащи имидазолинони/имазамокс за контрол на широколистни плевели, в доза 125 мл продукт/дка.

Момент на прилагане: от фенофаза „първа двойка листа“ до „осми лист“ (BBCH 12-18).

Количество вода: 15-40 л/дка

Максимален брой приложения на година: 1

Техника на приложение: механизирана наземна техника

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: Не се изисква

Ефикасен за контрол на просфорник (Abutilon theophrasti), щир обикновен (Amaranthus retrofelexus), полски пролез (Mercurialis annua).

Умерено ефикасен за контрол на бяла лобода (Chenopodium album).

Управление на резистентността:

За да предотвратите развитие на резистентност у плевелите, редувайте употребата на този продукт с хербициди с различен механизъм на действие и прилагайте подходящи селскостопански практики за контрол на плевелите, като редуване на културите, лъжлива сеитба, методи за механичен контрол и др. Трябва да се извършват редовни обследвания, за да се следи във времето за развитие в чувствителността на плевелите към Маза 4 СЛ.

За контрол на самосевки слънчоглед поникнали в краищата на полето, да се прилага механичен контрол или да се прилагат хербициди които не инхибират производството на ацетолактат синтаза (ALS), преди узряване на семената. Препоръчва се контрола на самосевки слънчоглед да се извършва чрез прилагане на „лъжлива сеитба“ след прибиране на реколтата от слънчоглед.

При смесване, зареждане и приложение на продукта да се използват лични предпазни средства.

Свали: