Съдържание на активни вещества;

римсулфурон -23 г/кг (2.3 % w/w)
никосулфурон – 92 г/кг (9.2 % w/w)
дикамба – 550 г/кг (55.0 % w/w)

Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-927/30.05.2018г. на изпълнителният директор на БАБХ  и Разрешение № 01584-ПРЗ/05.06.2018г.

Риниди ВГ™ е хербицид за листно прилагане при царевица за контрол на широколистни и житни плевели.

Продуктът да не се прилага при сладка царевица и при царевица за семепроизводство.

При прилагaнето на продукта да се използва нейонен адювант 0,1%.

Разрешена употреба

При царевица за контрол на широколистни и житни плевели в доза 44 г продукт/дка, приложен с 20-40 л/дка количество вода.

Момент на прилагане: след поникване ВВСН 13-19 (разтваряне на трети лист до разтваряне на девети (или следващ пореден) лист).

Максимален брой приложения на година: 1.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: не се изисква.

Техника на приложение:механизирана наземна техника.

Спектър на действие

Широколистни плевели:

Пълзящ щир (Amaranthus blitoides), Хибриден щир (Amaranthus chlorostachys), Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Бяла куча лобода (Chenopodium album), Пипериче прасковолистно (Polygonum persicaria), Спореж обикновен (Senecio vulgaris), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Врабчови чревца (Stellaria media) и други плевели.

Житни плевели:

Кокоше просо (Еchinochloa crus-galli), балур (Sorghum halepense) от семена и други плевели.

Свали: