ФЛУЕНТ 500 СК съдържа активното вещество флуфенацет, принадлежащо към химическата група на оксиацетамидите и действа като инхибитор на клетъчното делене (HRAC група 15). Инхибирането на митозата и клетъчното делене води до забавяне на процесите на растеж на растенията и в крайна сметка смърт на растението. Флуфенацет се поема главно от кореновата система, хипокотила, поникващи издънки и се придвижва предимно от ксилема. След третиране растежът се забавя в рамките на няколко часа. Симптомите се проявяват в рамките на няколко дни.

Разрешени употреби: 
При зимни зърнено- житни култури (мека пшеница, ечемик, ръж и тритикале) за контрол на житни плевели в доза 48 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л вода/дка.

Момент за приложение: От фенофаза „сухо семе“ до „3 листа разтворени (BBCH 00-13). Преди и след поникване на плевелите.

Спектър на действие:
Употреба преди поникване:
Чувствителни или силно чувствителни плевели: италиански райграс (Lolium multiflorum), полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), едногодишна ливадина (Poa annua).

Употреба след поникване:
Чувствителни или силно чувствителни плевели (>85%):  италиански райграс (Lolium multiflorum), полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), едногодишна ливадина (Poa annua). Умерено податливи (70-85%): див овес (Avena sterilis), твърда глушица (Lolium rigidum).

Свали: