Съдържание на активно вещество:

  • Mеталдехид – 40 г/кг
Име на продукта активно вещество предназначение доза кг/дка култури
Мира металдехид  40 г/кг лимациди 0,3 всички култури