Растежен регулатор за употреба при зимна пшеница

При зимна пшеница за предотвратяване на полягането в доза 50 мл продукт/дка, приложен с 20-40 л/дка количество вода.

Момент на приложение: BBCH 30-39 (от начало на удължаване на стъблото: псевдо стъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене –  до фаза на флагелният лист: флагелният лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима.

Максимален брой приложения на вегетационен период: 1.

Карантинен срок– минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: не се изисква.

Техника на приложение: механизирана наземна техника.

Свали: