1. ДЕФИНИЦИИ.
 1. Администратор е Sharda Cropchem Limited  с офис в Западен Мумбай, Индия, Прайм Бизнес Парк на пътя Дашратлал Йоши.
 2. Лични данни – означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице, както и информация, събиране през „Бисквитки“ и други подобни технологии.
 3. Политика за поверителност – тази Политика за поверителност според регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент за защита на личните данни).
 4. РЗЛД – регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент за защита на личните данни).
 5. Уебсайт  – Уебсайт, управляван от Администратора, работещ в домейн s hardacropchem.bg и мобилни приложения.
 6. Файловете „БИСКВИТКИ“ са малки текстови файлове, съхранявани на телекомуникационните устройства на потребителите, които позволяват записване и извличане по време на ползването на уебсайта на информация, която администраторът или трети лица, предоставящи услуги на  администратора използват за различни цели  (анализ и статистика).
 7. „БИСКВИТКИ“ на трети страни– „БИСКВИТКИ“ създадени на уебстраницата от партньори на Администратора.
 8. Потребител  – всяко физическо лице, посетило Уебсайта или ползващо услугите или функциите на Уебсайта, в съответствие с Правилата и Закона за Разпоредбите.
 1. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.
 1. Tази Политика за поверителност описва използването на „БИСКВИТКИ“ и подобни технологии, при посещаване на Уебсайта;
 2.  Във връзка и използването на Уебсайта Администраторът обработва личните данни на Потребителя във връзка с предлаганите от него услуги, както и събира информация от търсачките, вкл. IP на устройството, данни за местоположението, идентификатор в Интернет и друга информация събрана чрез „БИСКВИТКИ“ и др. технологии.
 3. Използването на Уебсайта е възможно без създаване на Профил от Потребителя.В такъв случай, при посещаване на Уебсайта  не е необходимо предоставяне на  лични данни във формуляра за регистрация. Данни могат да бъдат предоставени в полето за контакт.
 4. Предоставянето на лични данни не е основно изискване, което означава че Потребителят не е задължен юридически да предостави данните си за целта на създаване на профил в Уебсайта, въпреки че предоставяне на данни е отбелязано като условие за създаване на Профил в Уебсайта. В случай, че изискваните лични данни не са предоставяни, не се генерира Профил и Потребителят не може да се възползва напълно от функциите, които могат да се използват в съответствие с Правилата на Уебсайта само след създаване на Профил.
 5. Когато Уебсайтът предлага допълнителни възможности като например получаване на информационни бюлетини или търговска оферта, приемането на Правилата се счита за споразумение между Администратора и Потребителя и е правното основание за обработка на личните данни.
 6. Администраторът събира данни, свързани с дейността на Потребителя, например времето на пребиваване в Уебсайта, използвани  фрази при търсене, препратки към други сайтове, дата и източник на посещението;
 1. БИСКВИТКИ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ.
 1. Във връзка с използването на  Уеб сайта се използват „бисквитки“ и подобни технологии, за да персонализираме нашите услуги лично към Потребителя и да се пригоди към нужди му, въз основа на предпочитанията му; за да проследява трафика към сайта и използването на приложенията за статистически цели. Събира се информация за решенията не Потребителя (избор на шрифт, контраст, приемане на Правилата). Със съгласие на потребителя може да се запомни  паролата, за улесняване на последващи влизания и подобряване на сигурността.
 2. Информацията събирана с Бисквитки и подобни технологии не се комбинира с други данни на Потребители, както и не се използва за идентификация на Потребители.
 3. Подобните технологии на Бисквитки включват interalia, local storage, session storage and service workers, които имат следните функции: технология отделяща част от паметта на браузъра която запомня от Уеб сайта.
 4. Бисквитките и подобните на тях технологии са два типа в зависимост от „продължителността на живота“:
  a) Сесийни Бисквитки – файлове, запаметени на устройството на Потребителя , които се съхраняват докато Потребителят не напусне Уеб сайта,
  б) Постоянни Бисквитки – файлове, запаметени на устройството на Потребителя , които се съхраняват докато Потребителят ги изтрие, или докато изтече определена дата, зададена като атрибут.
 5. Администраторът и други лица, предоставящи услуги на Администратора (като аналитични и статистически услуги) използват Бисквитки за различни цели, които могат да се категоризират:
  a) Бисквитки, изисквани за ползване на Уеб сайта:

  • Бисквитки на Потребителя – при влизане в Уебсайта (сесийни идентификатори) за времето на пребиваване на Уебсайта,
  • Бисквитки за Удостоверяване –  за услугите, които изискват Удостоверяване за времето на пребиваване на Уебсайта,
  • Бисквитки сигурността на Потребителя – за идентифициране на злоупотреби при Удостоверяване;

  б) Мултимедийни Бисквитки (т.н. flash cookies) – за времето на пребиваване на Уеб сайта;
  функционални  Бисквитки – подпомагащи правилното функциониране на Услугата:

  • бисквитки за персонализиране на потребителския интерфейс по време на сесия или малко по-дълго,
  • бисквитки за проследяване-използват се  за проследяване на движението на Уебсайта, т.е. анализ на данни – това са файлове, използвани за анализ на начина, по който Уебсайтът се използва от Потребителя, за създаване на статистика и отчети за функционирането на Уебсайта
 6. Администраторът използва бисквитки на трети страни за следните цели:
  a) да представя мултимедийно съдържание на уеб страниците на уебсайта, които се изтеглят от външния уебсайт www.youtube.com [мениджър на бисквитки: Google Inc. със седалище в САЩ],
  б) Събиране на общи и анонимни статистически данни чрез аналитични инструменти: Google Analytics [мениджър на бисквитки: Google Inc. със седалище в САЩ].
 7. Използването на уебсайта без промяна на настройката на браузъра, т.е.при приемане на бисквитки по подразбиране и подобни технологии означава съгласие за използването им за целите, посочени по-горе.
 8. Администраторът не използва получената информация за маркетингови цели.
 9. Потребителят може по всяко време да промени настройките на файловете с бисквитки или подобни технологии чрез промяна на настройките за поверителност в браузър или приложение или чрез промяна на настройките на своя акаунт в Уебсайта, но такава промяна може да доведе до липса на достъп до някои функции на уебсайта.
 10. Промяната на настройките за поверителност е възможна чрез избор на подходяща опция в настройките на браузър или приложение. В случай на най-популярните браузъри, Потребителят може сам да управлява настройките за поверителност, включително бисквитки, по-специално чрез приемане на бисквитки, промяна на настройките на бисквитки и блокиране или изтриване на бисквитки. Начинът и обхватът на промените в настройките за поверителност зависят от типа или версията на браузъра или приложението, от които Ползвателят се възползва. Подробна информация относно промените в настройките за поверителност е достъпна на уебсайтовете на тези доставчици на уеб браузъри.
 1. ЦЕЛ И ЗАКОНОДАТЕЛНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ.

Администраторът обработва лични данни на Потребителите, за да:

 1. осигури достъп до Уебсайта – съгласно член 6, параграф 1, буква b) от РЗЛД,
 2. спазва законовите задължения – съгласно член 6, параграф 1 (c) GDPR,
 3. да преследва законни интереси на Администратора или трета страна – съгласно чл 6(1)(f) РЗЛД:
  а) адресиране до определени потребители до известия за интересни оферти или съдържание чрез електронна комуникация, по-специално чрез електронна поща, при условие че потребителят е изразил изричното си съгласие,
  б) откриване и отстраняване на всякакви злоупотреби
  в) вътрешни цели, свързани с предоставянето на услуги и извършването на стопанска дейност, включително доказателствени, аналитични и статистически
 1. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
 1. Личните данни ще бъдат обработвани, докато профила на Потребителя бъде премахнат от уебсайта, а впоследствие:
  а) за срока, предвиден за изпълнение на задължения,
  произтичащи от законовите разпоредби,
  б) до изтичане на давностния срок, както и до приключване на граждански, изпълнителни, административни и наказателни производства, изискващи обработка на данни, а в случай на помирение – до постигане целта на съгласуването или до отмяната му, в зависимост от това настъпва първо.
 2. Потребителят може сам да изтрие бисквитките от своето устройство. За да се изчистят бисквитките от устройството на Потребителя (компютър, телефон, таблет и т.н.) кешпаметта на браузъра и бисквитките трябва да бъдат изтрити. Процесът на изчистване на кешпаметта и бисквитките трябва да се извърши в настройките на браузъра. Настройките могат да се различават в зависимост от браузъра и неговата версия.
 1. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 1. С оглед на обработката на лични данни, Потребителят има право:
  a) коригиране на лични данни – ако по време на събирането на данни е възникнала грешка или ако данните са се променили, Потребителят има право да предостави точни и актуални данни и Администраторът ще трябва да ги коригира или актуализира,
  б) достъп до лични данни – Потребителят може да упражни това право, ако иска да знае кои данни се обработват.
  в) изтриване на лични данни – ако Потребителят установи, че данните вече не са необходими по отношение на целта, за която са събрани, Потребителят има право да изиска от Администратора тяхното изтриване,
  г) ограничение на обработването – ако Потребителят се съмнява дали Администраторът обработва личните данни правилно, той / тя може да подаде искане за ограничаване на обработването,
  д) преносимост на данните – Потребителят може да получава и прехвърля от Администратора на друг обект лични данни, предоставени на Администратора,
  е) да възрази срещу обработването на лични данни въз основа на законни интереси, преследвани от Администратора или от трета страна, включително профилиране, поради причини, свързани със специфична ситуация, и да възрази срещу обработката на данни с цел директен маркетинг,
  ж) оттегляне на съгласие по всяко време – Потребителят има право да оттегли предварително дадено съгласие по всяко време, без да посочва причината; оттеглянето на съгласието няма обратно действие.
 2. За да бъде обработено искане за упражняване на горепосочените права, то трябва да бъде изпратено  на адрес: eu.sales@shardaintl.com; освен това Администраторът е упълномощен да проверява самоличността на Потребителя, което предотвратява разкриването на информация за Потребителя на неупълномощени лица. В случай на Потребители, които не са създали Профил в Уебсайта, Администраторът няма възможност да провери самоличността им, тъй като обработваните данни се отнасят само до информацията за използването на Уебсайта, без каквато и да е информация относно самоличността на Потребителя.
 3. Администраторът не взема никакви автоматизирани решения по отношение на Потребителя, включително решения, които са резултат от профилиране.
 4. Потребителят може да подаде жалба, свързана с обработката на лични данни, до надзорен орган, участващ в защитата на личните данни. В България  Комисията за защита на личните данни е такъв надзорен орган.
 5. Потребителят има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка на данните, включително профилните, което би довело до правни последици за него или би го засегнало по подобен начин.
 1. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ.

Личните данни на Потребителите могат да се прехвърлят към следните категории получатели:
а) лица, предоставящи услуги на Администратора, необходими за постигане целта на обработката, включително доставчици на софтуер,
б) лица, предоставящи техническа, организационна или консултантска подкрепа.

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ.

Администраторът не възнамерява да прехвърля лични данни на трета държава или международни организации.

 1. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Администраторът осигурява минимизиране на данните по отношение на:
а) адекватност на данните към целите (количество данни и степен на обработка),
б) достъп до лични данни,
в) периодът, за който ще се съхраняват личните данни.

 1. КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА.

Всички искания, изявления и кореспонденция, свързани с лични данни, трябва да се изпращат по електронна поща на адрес: eu.sales@shardaintl.com.