Този документ представлява Правила за предоставяне на услуги по електронен път в съответствие със Закона за предоставяне на услуги чрез електронни средства от 18 юли 2002 г.

 1. ДЕФИНИЦИИ.
 1. Парола – поредици от буквено-цифрови символи и / или специални символи, избрани от Получателя на услугата по време на процеса на Регистрация, необходими за упълномощаването на Получателя на услугата при влизане в акаунта на уебсайта.
 2. Акаунт – място на уебсайта, достъпно за конкретен Получател на услугата след Регистрация, което му позволява да използва Услугите, посочени тук.
 3. Вход – чрез имейл на получателя на услугата, предоставен същия по време на регистрацията се получаване на достъп до акаунта,
 4. Правила – тези Правила на уебсайта https://shardacropchem.bg, които определят условията и реда за предоставяне на услугите на уебсайта по електронен път от Доставчика на услуги и условията за използване на такива услуги от Получателите на услуги.
 5. Регистрация – доброволна дейност на Получателя на услугата, включваща създаване на акаунт на уебсайта. Регистрацията в уебсайта е безплатна.
 6. Уебсайт – уебсайт в домейн https://shardacropchem.bg/.
 7. Услуга – изпълнение на услуга без едновременно физическо присъствие на страните (отдалечена услуга) чрез предаване на данни по индивидуална заявка на Получателя на услугата, предадени и получени посредством устройства, предназначени за електронна обработка, включително цифрова компресия и съхранение на данни, което се излъчва изцяло, получава или предава чрез телекомуникационна мрежа по смисъла на Закона от 16 юли 2004 г .: Закон за далекосъобщенията и при спазване на условията, определени в настоящите правила.
 8. Получател на услуга – физическо лице, юридическо лице или организационна единица, което използва услуга, предоставена по електронен път в рамките на уебсайта.
 9. Доставчик на услуги – Sharda Cropchem Limited с адрес на офиса: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India
 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
 1. Настоящите правила определят условията и реда за предоставяне на Услуги от Доставчика на услуги на Получателя на Услугата.
 2. Правилата се предоставят безплатно на Получателите на услуги чрез уебсайта във форма, позволяваща изтеглянето, запазването и отпечатването им.
 3. Уебсайтът е достъпен за всеки Получател на услуга, който има интернет връзка.
 4. Използването на Услугите за поддръжка и достъп до Акаунт от Получателя на услугата е възможно само след Регистрация. Възползването от Услугите за поддръжка и достъп до Акаунта, както и получаване на търговска информация по електронен път изисква наличието на имейл акаунт. В случай на интерес към горепосочените Услуги, поставяйки отметка в съответното поле, Получателят на услугата декларира, че е прочел Правилата, приема изцяло разпоредбите, съдържащи се тук, и че той / тя ще спазва Правилата. Горепосочените дейности са доброволни, но са необходими за целите на възползването от Услугите.
 5. За да използва правилно уебсайта и Услугите в пълна степен, Получателят на услугата трябва да разполага с оборудване с достъп до Интернет и браузър, обработващ технологията за „бисквитки“. Обхватът на използване на файлове с бисквитки от Доставчика на услуги е определен в Политиката за бисквитки.
 6. Използването на уебсайта може да зависи от инсталирането на софтуер от тип Java или Java Script
 1. ВИДОВЕ И ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА.

Уебсайтът предлага следните услуги:
а) достъп до публично достъпното съдържание на уебсайта (възможност за разглеждане и четене от получателя на услугата на материали като текстове, снимки, графики, данни, база от знания и др., публикувани на уебсайта, както и за изтегляне на файлове, предоставени от доставчика на услуги),
б) поддържане и достъп до акаунта,
в) изпращане на търговска информация по електронен път.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ.
 1. Сключването на споразумение за предоставяне на услуги се извършва:
  а) по отношение на Услугата за достъп до публично достъпното съдържание на уебсайта – чрез влизане в уебсайта,
  б) по отношение на Услугата за поддържане и достъп до Акаунта – чрез Регистрация;
  в) по отношение на Услугата за изпращане на търговска информация – чрез попълване на съответна форма, изразяване на съгласие за получаване на търговска информация чрез електронни средства и щракване върху бутон за приемане (напр. „Изпращане”, „Поръчка”).
 2. За да използва Услугите, от Получателя на Услугата може да се изисква да предостави своите лични данни. Принципите на обработка на личните данни на Получателя на услугата от Доставчика на услуги са посочени в Политиката за поверителност.
 3. Получателят на услугата е длъжен да предоставя само реални данни и данните, които са на негово / нейно разположение и тяхното изпращане или използване по-късно на уебсайта при обичайния ход на дейностите не нарушава правата на трети страни.
 4. Предоставянето на услугата за достъп до публично достъпното съдържание на уебсайта не изисква регистрация. Такава услуга се предоставя през целия период на достъп на получателя на услугата до общодостъпното съдържание на уебсайта;
 5. Предоставянето на останалите Услуги изисква Регистрация.
 6. Регистрацията се извършва от Получателя на услугата чрез попълване на формуляр за регистрация, достъпен на уебсайта: https://shardacropchem.bg, маркиране на задължителните полета и щракване върху бутона за приемане (напр. „Изпращане”, „Създаване на акаунт ”). След извършване на горепосочените дейности, Получателят на услугата ще получи имейл, изпратен на имейл адреса, предоставен от него, съдържащ потвърждение за успешна регистрация и връзка за активиране, за да потвърди, че имейл адресът е правилен.
 7. Само Получателят на услугата, чиито лични данни са предоставени във формуляра за регистрация в процеса на Регистрация, има право да използва Услугата. Получателят на услугата няма право да използва акаунти на други получатели на услуги, нито му е разрешено да предоставя собствения си акаунт на други получатели на услуги или други трети страни.
 8. Получателят на услугата пази в тайна своите данни за вход и парола.
 9. Влизането в акаунта изисква всеки път въвеждане на данни за вход и парола.
 10. Като данни за вход трябва да бъде предоставен активен имейл адрес, който Получателят на услугата е упълномощен да използва.
 11. Паролата трябва да съдържа поне шест буквено-цифрови и / или специални знака.
 12. Получателят на услугата може да промени паролата от ниво Акаунт или чрез функцията „Забравена парола“, достъпна на сайта, на който той / тя е влязъл.
 13. Услугата се предоставя за неограничен период от време. Получателят на услугата може по всяко време да поиска неговият / нейният акаунт да бъде премахнат. Заявката за премахване на акаунта може да бъде известена по имейл, изпратен на имейл адреса на Доставчика на услуги. Премахването на Профила е равносилно на прекратяване на споразумението за предоставяне на услуга по електронен път.
 14. Доставчикът на услуги си запазва правото да спре, премахне или ограничи функционалността на акаунта (обхват на предоставената услуга), по-специално:
  а) в случаите, изисквани съгласно общоприложимите законови разпоредби,
  б) ако Получателят на услугата използва Акаунта в нарушение на тези Правила.
 15. Доставчикът на услуги уведомява Получателя на услугата за намерението си да спре, премахне или ограничи функциите на Потребителя, като му изпрати съобщение на електронния адрес, подаден по време на Регистрацията на акаунта, или на всеки друг адрес, уведомен по-късно в момента, когато данните на получателя на услугата са актуализирани.
 16. Когато спирането или ограничаването на функциите на акаунта е резултат от използването на акаунта в противоречие с разпоредбите на настоящите правила, пълната функционалност на акаунта може да бъде възстановена по искане на получателя на услугата и само при прекратяване на такива нарушения и премахване на последици от такива по начин, поискан от Доставчика на услуги.
 17. За да получи търговската информация по електронен път, Получателят на услугата попълва съответния формуляр, доброволно изразява съгласието си за получаване на търговска информация по електронен път и натиска бутона за изпращане (напр. „Изпращане” /„Submit”, “Заявка”/ “Order”).
 18. Получателят на услугата може по всяко време да се откаже от получаването на търговска информация по електронен път. За тази цел получателят на услугата трябва да изпрати на доставчика на електронно съобщение, което е равносилно на прекратяване на споразумението за предоставяне на услуга по електронен път.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА УСЛУГАТА И ДОСТАВЧИКА.
 1. Доставчикът на услуги полага всички усилия да гарантира, че уебсайтът функционира непрекъснато.
 2. Доставчикът на услуги си запазва правото да прекъсне работата на Уебсайта с цел актуализиране на данните, коригиране на грешки и извършване на други дейности по поддръжката, както и поради други, независещи от него причини.
 3. Получателят на услугата не може да използва услугите в противоречие с местното  законодателство, добрите практики или настоящите правила, нито да предоставя каквото и да е съдържание с незаконен характер.
 4. Доставчикът на услуги посочва, че цялата информация и материали, достъпни на уебсайта (включително, но не само графики, статии, снимки), са защитени, по-специално съгласно Закона за авторското право и сродните му права от 4 февруари 1994 г. Копиране, възпроизвеждането, разпространението и други форми на използване на материалите и информацията, съдържащи се в Уебсайта, без предварително писмено съгласие на Доставчика на услуги или материали, които са извън допустимите от закона граници, са строго забранени.
 5. Ако за целите на предоставяне на Услугата Доставчикът на услугата изисква от Получателят на услугата да предостави своя имейл адрес, Получателят на услугата трябва да предостави своя автентичен имейл, т.е. такъв, на който той / тя получава своята кореспонденция. Получателите на услугата незабавно уведомяват Доставчика за всяка промяна на неговия / нейния имейл адрес, като изпращат съобщение на адреса на Доставчика на услуги. В случай на неуспешно уведомление на Доставчика на услугата за промяна на адреса, всички изявления и информация, изпратени от Доставчика на услуги на Получателя на услугата на имейл адреса, предоставен него във формуляра за регистрация, се считат за правилно доставени, без да се засягат законовите разпоредби, свързани с потребителите
 6. Доставчикът на услуги не носи отговорност за:
  а) евентуални щети, които могат да възникнат от използването на Уебсайта от Получателите на услуги по начин, несъвместим със закона или настоящите Правила, по-специално той не носи отговорност за разкриване на Паролата или данните за вход в акаунта както  и разкриване на лични данни от Получателя от на Услугата,
  б) евентуална вреда, възникнала в резултат на прекратяване на предоставянето на услугата или премахване на акаунта на получателя на услугата, при условие че е причинена от получателя на услугата, или поради нарушаване на разпоредбите на закона или тези правила. всякакви щети, причинени от използването от Получателя на услугата на данни или информация, съдържаща се на уебсайта, за икономически, инвестиционни, бизнес и т.н.
 7. Общата обща отговорност за щети на Доставчика на услугата към Получателя на услугата поради предоставяне на услугата, независимо от правните основания за отговорността, ще бъде ограничена единствено до вредите, действително претърпени от Получателя на услугата.
 8. Доставчикът на услуги посочва, че всяко съдържание, включено в Уебсайта, има само информативен характер. Съдържанието се подготвя с всички усилия, за да се гарантира, че е фактически правилно и актуално, но доставчикът на услуги не носи отговорност за ефективност или възможност за прилагане на съдържащите се в него данни или за последици от тяхното прилагане.
 1. ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА С ЖАЛБИ.
 1. Всички жалби, свързани с Услугата, могат да бъдат подадени от Получателя на услугата чрез електронната поща на Доставчика на услугата: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Жалбата трябва да съдържа следното: пълното име на получателя на услугата, имейл адрес, както и подробно описание и причината за жалбата.
 3. Получателят на услугата може да подаде жалба в рамките на 14 дни след датата на настъпване на събитието, което е предмет на жалбата.
 4. Решението на Доставчика на услугата се съобщава на Получателя на услугата чрез имейл съобщение, изпратено на имейл адреса, предоставен по време на подаване на жалбата.
 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ.
 1. Получателите на услуги, които са физически лица, извършващи дейност, която не е пряко свързана с тяхната стопанска или професионална дейност, имат право да се оттеглят от всяко споразумение за предоставяне на услуги, сключено с Доставчика на услуги, в рамките на 14 дни от датата на сключване на същия. Декларация за отказ от споразумението трябва да се направи в писмена форма. За да се спази срокът, е достатъчно да изпратите такова изявление с препоръчано писмо до адреса на Доставчика на услуги преди изтичането на посочения срок. Изявление за отказ от споразумението може също да бъде изпратено в електронна форма и изпратено до Доставчика на услуги на следния имейл адрес: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Примерна форма, представена по-долу, може да се използва за целите на подаване на отказ от споразумение за предоставяне на услуги:
  …………………, дата ……………
  ………………………………………
  Име и Фамилия
  ………………………………………
  адрес на пребиваване
  Изявление за отказ от споразумениеАз, долуподписаният, информирам с настоящото, че искам да се оттегля от споразумението, сключено на
  ………………………………………………
  Подпис на Потребителя
 3. Доставчикът на услуги може да лиши Получателя на услугата от правото му да използва Уебсайта или може да ограничи достъпа му до ресурсите на Уебсайта или Услугите, предлагани по него, частично или изцяло с незабавно действие, ако получателят на Услугата е в нарушение на настоящите Правила или приложимите законови разпоредби.
 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
 1. Доставчикът на услуги е упълномощен да изменя едностранно настоящите Правила поради материално-технически, правни или организационни причини, включително по-специално:
  а) ситуация, при която е необходимо изменение на правилата с оглед промяна на общоприложимите законови разпоредби,
  б) в случай, че начинът на предоставяне на услугата се промени,
  в) с цел изпълнение на задължение съгласно общоприложимите законови разпоредби или задължение, произтичащо от изпълнима съдебна заповед или административно решение.
 2. Получателите на услугата ще бъдат информирани за съдържанието на променените Правила в известие, публикувано на уебсайта, съдържащо изменени Правила, като се обърне внимание на промените и датата на влизане в сила.
 3. Разпоредбите на Българското и международното право се прилагат по всички въпроси, които не са уредени тук.
 1. ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИ.

Sharda Cropchem Limited с регистриран офис на адрес: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.