Съдържание на активно вещество: делтаментин 25 г/л

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употрeба: първа професионална

Разрешен за употреба в Република България със Заповед №: РД -477/15.03.2018г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и

Разрешение №:01571-ПРЗ/19.03.2018 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ГРАНПРОТЕК е инсектицид, формулиран като емулсионен концентрат, за контрол на неприятели по складирано зърно. ГРАНПРОТЕК съдържа делтаметрин, синтетичен инсектицид, структурно базиран на естествени пиретрини, които засягат нервната система на насекомите, предизвиквайки множество увреждания в невроните, като забавят затварянето на йонните канали. ГРАНПРОТЕК действа чрез контакт или поглъщане през устния апарат. Както при много инсектициди, чувствителността на насекомите зависи от редица фактори и може да варира в зависимост от условията на околната среда.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

При складирани зърнено-житни култури (с изключение на пшеница)за контрол на житна гъгрица (Sitophilus granarius), ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), зърнов бръмбар (Rhyzopertha dominica), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis) и сив брашнен молец   (Ephestia kuehniella)

Доза на приложение: 1-2 л продукт/100 тона зърно.

Количество вода: 98-99 л/100 тона зърно. Използвайте 98 л вода за разреждане на 2 л ГРАНПРОТЕК и 99 л вода за разреждане на 1 л ГРАНПРОТЕК.

Максимален брой приложения: 1.

Момент на приложение: ВВСН99 (след прибиране на реколтата)

Техника на приложение: специализирана техника за третиране на зърно, на закрито.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата : не се изисква.